Efnisyfirlit

Kosningastefna Pírata 2021 - Málefni öryrkja og fatlaðs fólks

   5. ágúst 2021     3 mín lestur

Við Píratar trúum því að allir eigi skilið sömu tækifæri og viljum endurhugsa samfélagsleg kerfi þannig að þau valdefli einstaklinga til að athafna sig á eigin forsendum. Víðtækar skerðingar og hindranir í núverandi kerfum skapa samfélagslegt tap og fórna tækifærinu til að fjárfesta í einstaklingnum. Aðlögum samfélagið að þörfum hvers og eins. Lífsgæði fatlaðs fólks skulu vera eins góð og þau geta verið miðað við aðstæður hvers og eins. Fatlaðir einstaklingar eiga að fá að lifa án mismununar, fordóma, og hvers kyns misréttis. Tryggjum rétt allra sem þurfa til framfærslu vegna örorku og endurhæfingar og miðum við að hún dugi til nægjanlegrar framfærslu og mannsæmandi búsetu. Sá réttur á ekki að vera takmarkaður af hjúskaparstöðu, búsetu eða öðrum valfrjálsum aðstæðum. Afnemum ómanneskjulegar skerðingar og byggjum um mannúðlegri stuðningskerfi hins opinbera.

Vinsamlegast sendið spurningar hingað: piratar@piratar.is

Nánar

  • Úrbætur í almannatryggingakerfinu
  • Leyfum lífeyrisþegum að afla tekna
  • Endurhugsum kerfið frá grunni
  • Endurskoðum umsóknarferlið
  • Lögfestum samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
  • Fjölgum NPA samningum
  • Frelsi til búsetu
  • Starfsendurhæfing
  • Samráð

Úrbætur í almannatryggingakerfinu

Við viljum að örorku- og endurhæfingarlífeyrir standi öllum til boða frá 16 ára aldri til eftirlaunaaldurs. Takmörkuð búseta á Íslandi á ekki skerða bótarétt og hætta skal strax öllum búsetuskerðingum. Við viljum afnema skilyrði til uppbóta á lífeyri og vinna að því að fjarlægja skilyrði og skerðingar úr almannatryggingakerfinu. Breytum lögum um almannatryggingar svo að fjárhæð örorku- og endurhæfingarlífeyris fylgi almennri launaþróun, og að breytingar á lífeyri verði aldrei lakari en breytingar á lágmarkslaunum. Fáum óháða sérfræðinga til að reikna út kjaragliðnun lífeyris undanfarinna ára og vinnum hana upp með reglubundnum hækkunum á fjárhæðum örorku- og endurhæfingarlífeyris á kjörtímabilinu.

Leyfum lífeyrisþegum að afla tekna

Hækkum og lögfestum varanlegt frítekjumark vegna atvinnutekna öryrkja og aukum möguleika öryrkja til tekjuöflunar meðfram lífeyrisgreiðslum án víðtækra skerðinga. Tryggjum að eignir lífeyrisþega valdi ekki skerðingum á lífeyrisgreiðslum. Afnemum skerðingar vegna tekna úr lífeyrissjóðum.

Endurhugsum kerfið frá grunni

Hefjum strax heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins með það að leiðarljósi að búa til gagnsætt, notendavænt og mannúðlegt framfærslukerfi sem tryggir öllum framfærslu sem þurfa. Markmið kerfisins á að vera að tryggja öllum mannsæmandi búsetu og lífskjör og efla fólk á einstaklingsgrundvelli. Við erum ósammála hugmyndafræðinni um starfsgetumat og munum standa með öryrkjum gegn innleiðingu þess.

Endurskoðum umsóknarferlið

Tökum umsóknarferlið um örorku- og endurhæfingarlífeyri í gegn til að einfalda það, gera það notendavænna og auka gagnsæi í meðferð umsókna. Látum ríkið standa straum af öllum kostnaði við mat á örorku og endurhæfingu.

Lögfestum samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

Ísland hefur fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en hann hefur ekki verið lögfestur í heild sinni hér á landi. Svo að fatlað fólk geti sótt rétt sinn í stjórnsýslu og fyrir dómstólum á grundvelli samningsins er mikilvægt að hann verði lögfestur og hljóti formlegt gildi.

Fjölgum NPA samningum

Afnemum kvóta ríkisins gagnvart fjármögnun samninga um notendastýrða persónulega aðstoð og tryggjum að öll sem þurfi þjónustuna hafi völ á henni.

Frelsi til búsetu

Stöndum vörð um rétt fatlaðs fólks til að velja það búsetuform og þá búsetu sem hentar þeim. Leyfum þeim jafnframt að velja sér að búa á landinu þar sem þau vilja og tryggjum aðgengi að þjónustu í nærsamfélaginu.

Starfsendurhæfing

Stöndum vörð um starfsemi félaga og samtaka sem bjóða starfsendurhæfingu eftir sjúkdóma eða slys þannig að fólk hafi tækifæri til að ná aftur fyrri getu.

Samráð

Hafa skal ríkt samráð við fulltrúa öryrkja og fatlaðs fólks við allar ákvarðanir sem varða hag þeirra.

Stefnan byggir á: